Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Lesná cesta v Karpatoch je už opravená

09-03-2017

Lesná cesta v lokalite Malinský vrch pri Bratislave je už opravená. Štátny podnik LESY SR ju dal do poriadku po tom, ako bola poškodená po kalamitnej ťažbe.

Občianske združenie Naše Karpaty tento týždeň kritizovalo stav lesnej zvážnice v lokalite Malinský Vrch pri Bratislave. Tá bola vo februári použitá na odvoz hmoty, ktorá pochádzala zo spracovania ihličnatej kalamity. Dôvodom a prioritou spracovania a odvozu tejto hmoty bolo zamedzenie šíreniu podkôrneho hmyzu v čase rojenia, ktoré očakávame vzhľadom na vývoj počasia koncom marca.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oceňuje aktívny prístup verejnosti pri ochrane lesov na Slovensku. Spoločným cieľom nového vedenia rezortu aj štátneho podniku LESY SR je pozdvihnúť mimoprodukčnú funkciu lesov, najmä rekreačnú, pôdoochrannú a vodoochrannú. Aj z tohto dôvodu LESY SR, š.p. požiadal pri obnove Programu starostlivosti o les o zmenu zaradenia modelov hospodárenia v lokalite Malinský vrch v prospech lesov osobitného určenia, s prevládajúcou rekreačnou funkciou ako prímestských lesov.

LESY SR dali tento týždeň lesnú cestu do pôvodného stavu zrovnaním rýh s použitím pôvodného materiálu. Opätovne tak v plnom rozsahu slúži turistom. Poťažbová úprava pracovísk, lesa ako i lesných komunikácií sú bežnou lesohospodárskou činnosťou, na ktoré obhospodarovateľ lesa ročne vynakladá nemalé finančné prostriedky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a LESY SR, š.p. sú pripravené na spoločné stretnutie s občianskym združením Naše Karpaty ako aj s ďalšími združeniami, ktorým záleží na lesoch v okolí Bratislavy, s cieľom zlepšiť informovanosť a zlepšiť ochranu lesov. Značenie a využívanie lesných ciest a pozemkov za účelom cykloturistiky bude predmetom spoločných stretnutí medzi Slovenským cykloklubom a zástupcami LESOV SR š.p.

Vzhľadom na to, že rezort pôdohospodárstva eviduje množstvo sťažností na stav lesných ciest ako aj nešetrný spôsob výrubu stromov, upozorňujeme, že štátny podnik LESY SR nespravuje všetky lesy na Slovensku. Celková výmera lesného pôdneho fondu SR predstavuje vyše 2 milióny ha. Podiel štátneho podniku LESY SR tvorí približne 44%. Zvyšné lesy sú súkromné, mestské, prípadne lesy nezistených vlastníkov. Apelujeme preto na správcov neštátnych lesov, aby k starostlivosti o lesy, lesné cesty a chodníky pristupovali zodpovedne.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood