Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Kurzy celoživotného vzdelávania pre lesníkov a poľnohospodárov

09-10-2007

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

v druhej polovici roku 2007 realizuje 11 rôznych kurzov celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a ich odbornými garantmi sú poprední experti v jednotlivých oblastiach. Financovanie kurzov je zastrešené Ministerstvom pôdohospodárstva SR prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a podporené z fondov Európskej únie.

Kurzy sú financované z fondov EÚ – pre účastníkov bezplatné. Naviac, účastníci budú mať cestovné výdavky refundované do výšky verejnej dopravy, zabezpečené bezplatné ubytovanie a stravovanie. Štruktúra aj rozsah môže byť aktualizovaná.

Info a registrácia na: www.eurokurzy.sk

Naše kurzy celoživotného vzdelávania na rok 2007.

1.       Integrované ťažbovo dopravné technológie v lesníctve - technika a technológia v zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach

 • 20.11.- 23.11.2007  (4-dňový kurz)

2.       Finančná a organizačná stabilizácia podniku

 • 8.-09.11 a 15.-16.11.2007  (4-dňový kurz 2 x 2 dni)

3.       Právne a ekonomické podmienky podnikania

 • 19.11.-21.11.2007 (3-dňový kurz)

4.       Vplyv štruktúry porastov a pestovných opatrení na zníženie rizika pôdnej erózie

 • 05.11-08.11.2007  (4-dňový kurz)

5.       Tvorba projektov v lesnom hospodárstve v súlade s programovými dokumentmi na Slovensku

 • 24.10.-26.10.2007  (3-dňový kurz)

6.       Tvorba projektov zalesňovania poľnohospodárskej pôdy

 • 27.11-30.11.2007  (4-dňový kurz)

7.       Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prirastkovú produkciu

 • 24.10.-26.10.2007  (3-dňový kurz)
 • 14.11.-16.11.2007  (3-dňový kurz)

8.       Vyberkový hospodársky spôsob a výberkové lesy

 • 07.-09.11.2007  (3-dňový kurz)

9.       Agroenvironmentálne opatrenia v poľnohospodárstve

 • 28.11.-30.11.2007  (3-dňový kurz)

10.   Trvaloudržateľné využitie biomasy

 • 29.-31.10.2007  (3-dňový kurz)
 • 26.-28.11.2007  (3-dňový kurz)

11.   Diverzifikácia činností na vidieku

 • 12.11.-14.11.2007 (3-dňový kurz)
 • 03.12.-05.12.2007 (3-dňový kurz)

Cieľové skupiny:

·        zamestnanci lesného hospodárstva, vlastníci a užívatelia lesov,
·        zamestnanci poľnohospodárstva, vlastníci a užívatelia poľnohospodárskej pôdy.

Adresa:  Centrum ďalšieho vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen

Info a registrácia na: www.eurokurzy.sk

Kontakt:  tel./fax: 045/ 5206 519, e-mail:[email protected]

Spolufinancované z fondov Európskej únie.

Integrované ťažbovo dopravné technológie v lesníctve - technika a technológia v zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach.
Cieľom je priblížiť najnovšie technológie v oblasti lesnej ťažby napr. viacoperačných strojov v lesníctve a pripraviť ich na prevádzku takýchto integrovaných technológií ťažby dreva. Súčasťou kurzu je aj exkurzia.

Finančná a organizačná stabilizácia podniku.
Cieľom kurzu je zvýšiť odbornú úroveň podnikateľov a manažérov podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve poskytnutím potrebných vedomostí a znalostí v oblasti ekonomiky a riadenia poľnohospodárskych a lesných podnikov.

Právne a ekonomické podmienky podnikania.
Cieľom je osvojiť si vedomosti v oblasti podnikania, financovania podnikov, a prípravy podnikateľských projektov, založenie podniku, získanie a precvičenie základných podnikateľských schopností, získanie základných právnych a ekonomických znalostí pre založenie a vedenie podnikov v sektore pôdohospodárstva.

Vplyv štruktúry porastov a pestovných opatrení na zníženie rizika pôdnej erózie.
Cieľom je upozorniť, ako aj rozšíriť odborný obzor v problematike so zameraním na riziká vzniku erózie lesnej pôdy, na prepojenie činiteľov akými sú pôda, klimatické faktory, zrážková situácia, sklon terénu, na vplyv štruktúry porastov na zníženie rizika možnej erózie a na pestovno-ťažbové opatrenia zamerané na zlepšenie protieróznej funkcie porastov. Súčasťou kurzu sú aj terénne cvičenia.

Tvorba projektov v lesnom hospodárstve v súlade s programovými dokumentmi na Slovensku.
Cieľom je poskytnúť prehľad o možnostiach čerpania európskych a národných prostriedkov pre rozvojové projekty v lesnom hospodárstve s dôrazom na ochranu životného prostredia. Kurz rovnako umožní absolventom nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti pre tvorbu takýchto projektov.

Tvorba projektov zalesňovania poľnohospodárskej pôdy.
Cieľom kurzu je poskytnúť základný súbor poznatkov legislatívneho rámca a praktických skúseností o zalesňovaní poľnohospodárskej pôdy, zakladaní intenzívnych kultúr pre produkciu biomasy, o vypracovaní kompletného projektu zalesňovania vrátane potrebnej technickej a ekonomickej dokumentácie. Súčasťou kurzu je aj exkurzia.

Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prirastkovú produkciu.
Cieľom je zracionalizovať systém pestovných opatrení pri formovaní štruktúry listnatých porastov s cieľom zvýšiť ich hodnotovú produkciu, zvýšiť ekonomický efekt a zabezpečiť ich trvalo udržateľný rozvoj. Súčasťou kurzu sú aj praktické cvičenia.

Výberkový hospodársky spôsob a výberkové lesy.
Cieľom sú praktické skúsenosti pri realizácii výberkovej prebierky a výberkového rubu s cieľom optimalizácie výberkovej štruktúry ihličnatých porastov. Súčasťou kurzu sú aj praktické cvičenia.

Agroenvironmentálne opatrenia v poľnohospodárstve.
Cieľom je odovzdávanie praktických poznatkov, skúseností a podmienok pre agro-environmentálne opatreniach (AEO) v hospodárskej praxi. Súčasťou kurzu je aj exkurzia.

Trvaloudržateľné využitie biomasy.
Cieľom je vysvetliť možnosti  získavania, spracovania a energetického využitia biomasy v poľnohospodárstve a lesníctve na Slovensku. Súčasťou kurzu je aj exkurzia.

Diverzifikácia činností na vidieku.
Cieľom je priblížiť súčasné možností diverzifikácie činností na vidieku jej perspektívy, ako konkrétne riešenia ponúkame využitie biomasy a rozvoj vidieckeho turizmu. Súčasťou kurzu je aj exkurzia.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood