Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

26-04-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií sa uskutoční dňa 03. mája 2023 od 08.00 hod., verejné vypočutie uchádzačov bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť jednotlivým uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie sli.do. Prístupové kódy pre položenie otázok uchádzačom budú zverejnené pred začiatkom verejného vypočutia konkrétneho uhcádzača. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Ing. Tibor Kőszeghy, MPH  CV   Koncepcia fungovania a rozvoja IZPI
Mgr. Juraj Švarc  CV   Koncepcia fungovania a rozvoja IZPI
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood