Facebook Statistics
Značka Kvality

Infokampaň: Svetový deň bezpečnosti potravín - 7. jún

02-06-2020

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci kampane ku Svetovému dňu bezpečnosti potravín zdôrazňuje, že zodpovednosť za bezpečnosť potravín má každý z nás. Kampaň spustil odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR na sociálnych sieťach 1. júna.

Svetový deň bezpečnosti potravín bol stanovený na 7. jún Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Aj tento rok je ústrednou témou kampane FAO a WHO myšlienka, že bezpečnosť potravín je záležitosťou každého z nás. Od tohto motívu sa odvíja aj slovenská kampaň odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.

„Za bezpečnosť potravín na Slovensku zodpovedá zavedený systém bezpečnosti potravinového reťazca EÚ. Pravidlá sú nastavené Európskou komisiou prostredníctvom legislatívy, ktorá je založená na vedeckých stanoviskách Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Na Slovensku dohliadajú na dodržiavanie pravidiel viaceré orgány: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave a Úrad verejného zdravotníctva SR,” vysvetľuje Ing. Marica Kuzmiak Theiszová, PhD., riaditeľka odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR. Zároveň dodáva: Bezpečnosť potravín je však zodpovednosťou každého z nás. Či už sme pestovatelia, chovatelia, výrobcovia, distribútori potravín alebo koneční spotrebitelia.”

Kampaň odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR upozorňuje na mikrobiologické a chemické kontaminanty potravín, časté zoonózy (ochorenia prenosné zo zvierat na človeka), ale dôraz kladie aj na prevenciu alimentárnych nákaz (ochorení z potravín). Príspevky s tematickou grafikou na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram) odkazujú spotrebiteľov na informačné letáky, ktoré pripravil odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR v spolupráci so slovenskými odborníkmi a vedcami.

 

„Ústredný slogan kampane „Bezpečnosť potravín je neviditeľná, no týka sa nás všetkých” má byť pomyselným dvíhajúcim sa varovným prstom. Pokiaľ totiž nebudeme zodpovední v takej samozrejmej veci ako je manipulácia a príprava potravín, môže dôjsť k zbytočnému poškodeniu zdravia či dokonca k stratám na životoch v dôsledku kontaminovaných potravín. No musíme si uvedomiť, že v prípade ochorení z potravín sa dá nešťastiam predísť dôslednou prevenciou. Kontaminované potraviny totiž môžu spôsobiť viac ako 200 ochorení, z ktorých niektoré majú trvalé následky,” dodáva na záver Ing. M. Kuzmiak Theiszová, PhD.

Zavŕšením kampane na sociálnych sieťach je zverejnenie elektronického posteru, zameraného na Svetový deň bezpečnosti potravín a na spoločnú zodpovednosť za bezpečnosť potravín. Vďaka informáciám v kampani sa spotrebitelia dozvedia jednoduché a ľahko aplikovateľné základné zásady prevencie alimentárnych nákaz.

Odbor bezpečnosti potravín MPRV SR

Odbor bezpečnosti potravín MPRV SR zabezpečuje výkon Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Národného kontaktného bodu pre Codex Alimentarius pod gesciou FAO a WHO, ako aj Národného kontaktného miesta Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie a ďalších 6 kontaktných bodov s európskou i medzinárodnou pôsobnosťou. Okrem toho vykonáva aj niektoré legislatívou dané činnosti v oblasti úradnej kontroly, uvádzania GMO potravín a krmív na trh a organizuje vybrané národné i medzinárodné odborné podujatia v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca. Viac informácií o odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR je dostupných v sekcii webovej stránky MPRV SR venovanej náplni odboru.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood