Aktuality

Minister predstavil Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva

24-05-2013

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek dnes v Nitre predstavil Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020.

Koncepcia vychádza prioritne zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky a programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016. Zámerom tejto koncepcie je podporovať efektívnosť využívania zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí. “Koncepcia si stanovila tri hlavne ciele - zvýšenie produkčnej výkonnosti v nosných poľnohospodárskych komoditách na úroveň 80% súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku; zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a posledným je rozvoj vidieka a zlepšovanie životných podmienok a zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým prostredníctvom podpory sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti,” povedal minister Jahnátek.

Na koncepcii pracoval niekoľko mesiacov široký autorský kolektív, nielen z ministerstva, ale aj z radov odbornej verejnosti. “Je potrebné zdôrazniť, že miera naplnenia vízie, zámerov a cieľov koncepcie závisí predovšetkým od samotných prijímateľom finančných prostriedkov z oboch pilierov Spoločnej poľnohospodárskej politiky a miery ochoty ich prispôsobenia sa čiastočnej zmene pravidiel fungovania spoločného trhu v jednotlivých sektoroch pôdohospodárstva,” doplnila generálna riaditeľka Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu Slávka Jánošíková.

Súčasťou realizácie koncepcie je aj vytvorenie 18.674 nových pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť predovšetkým na vidieku. Naplniť ciele tejto koncepcie, je možné len pri vzájomnej spolupráci a v úzkej vzájomnej kooperácii. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík a predseda Slovenskej lesníckej komory Jaroslav Šulek preto podpísali Memorandum o spolupráci pri realizácii vízie, zámerov a cieľov Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020.

Koncepcia je od 28. mája v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré končí 10. júna 2013.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)