Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Stretnutie štátneho tajomníka Štefana Adama so zástupcami Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín

08-10-2012

(Bratislava – 8.október 2012) Štátny tajomník Štefan Adam a generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka Martin Barbarič prijali zástupcov Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín /NSS MAS/  – Andreu Hradiskú,  predsedkyňu NSS MAS , Juraja Ondračku, predsedu MAS Vršatec, o.z. a Ľudovíta Kovácsa, manažéra MAS Stará Čierna voda za účelom prerokovania zlepšenia  spolupráce a riešenia problémov  v rámci implementácie programu osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 /PRV SR/  na Slovensku.  Os 4 vychádza z európskej iniciatívy LEADER, čo znamená spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka.

Andrea Hradiská na úvod zhrnula a predstavila prácu NSS MAS a prezentovala otázky, ktoré miestne skupiny trápia. „Som rada, že sa naša komunikácia s rezortom značne zlepšila a okrem nastolených problémov, by som chcela požiadať o zastúpenie MAS do pracovných skupín pri príprave nového programovacieho obdobia. Mnohému sme sa naučili a chceme byť svojimi praktickými poznatkami prínosom k zlepšeniu čerpania EÚ fondov.“

„Nastavený systém je zbytočne komplikovaný a administratívne veľmi náročný,“ uviedol Juraj Ondračka. „Aj z týchto dôvodov v súčasnosti Slovensko zaostáva v čerpaní finančných prostriedkov určených na dané projekty.“

Martin Barbarič uviedol: „Sme oboznámení s problémami, s ktorými sa stretávate a aktívne ich riešime. Prijali sme nielen personálne opatrenia, ale predkladáme aj systémové riešenie a harmonogram postupu  prác, aby sa celý proces zefektívnil.“

Diskusia zúčastnených sa dotýkala riešenia problémov PRV SR 2007-2013 i nastavenia nového pripravovaného programovacieho obdobia.

Štefan Adam na záver uviedol: „Našou prioritou je maximálne efektívne čerpať prostriedky, ktoré sú alokované pre jednotlivé programy. Plne si uvedomujeme význam vašej práce pre rozvoj vidieka a budeme ju reálne podporovať. Je nevyhnutné odstrániť chyby z minulosti a nadviazať na to, čo je dobré. Samozrejme, počítame s vašim aktívnym prístupom a komunikáciou, chceme využiť vaše skúsenosti, aby pripravované usmernenie a kroky zo strany ministerstva boli pre všetkých a s jedným uceleným zámerom.“

Poslaním NSS MAS je predovšetkým združovať miestne akčné skupiny (ďalej MAS), verejno-súkromné partnerstvá (ďalej VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja (ďalej ORR).  Medzi hlavné ciele NSS MAS patrí:

  • zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho rozvoja
  • zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností medzi členmi NSS MAS
  • zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností na úrovni spolupráce medzi členskými krajinami Európskej únie a jej MAS
  • podporovať spoluprácu s ďalšími krajinami, ktoré vo vidieckom priestore chcú používať metódu LEADER

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood