Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2010


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
 26. máj 2011 o 10,00 hod. , Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Nitra, Hlohovská 2, 949 01 Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
 19.5.2011 o 8.00 hod., na MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506
Pôdohospodárska platobná agentúra
 27. máj 2011 o 9.00 hod., Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 31.5.2011 o 9.00 hod., na MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 10. máj 2011 o 10,30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
 10. máj 2011 o 9,00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
 17.5.2011 o 10.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zasadačka 1. poschodie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 19.5.2011 o 13.00 hod., na MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506
Múzeum vo Svätom Antone
 26. máj 2011 o 13,00 hod. , Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
Štátne lesy Tatranského národného parku
 10. mája 2011 o 10:00 hod. v zasadačke Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
 24.5.2011 o 10.30 hod., na MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 31.5.2011 o 13.00 hod., na MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 24.5.2011 o 13.00 hod., na MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 19.5.2011 o 10.30 hod., na MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
 10. máj 2011 o 13,00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 11. máj 2011 o 10.00 hod., Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, Bratislava, zasadačka na 3. poschodí
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 dňa 11. mája 2011 v čase od 9:00 hod. vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy na Gagarinovej ulici č. 10 vo veľkej zasadacej miestnosti


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood