Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Opatrenia PPA na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19


Aktuálne opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a vládou SR


Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat


Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín


Ako označovať vozidlá prepravujúce potraviny, zvieratá a technológie


Oznámenie Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov"


ŠVPS SR dočasne prerušuje kontrolu uvádzania krajiny pôvodu potravín


Prenáša sa Covid-19 potravinami a predmetmi?


Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​


Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!


Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 28.02.2020


Matečná rokovala s reťazcami kvôli koronavírusu


Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 02.03.2020