Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na školenie

26-03-2008

Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu.

Termín: 21. - 23. 5. 2008

Školenie sa realizuje v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Je určené podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe a v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby a lesnej produkcie ako aj predstaviteľom podnikateľskej sféry, verejnej sféry a záujmových združení v oblasti rozvoja vidieka a vidieckeho cestovného ruchu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood