Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Informačný seminár pre slovenských konečných prijímateľov

15-02-2011

Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár pre slovenských konečných prijímateľov k schváleným projektom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Seminár sa bude konať dňa 28. februára 2011 v Bratislave.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood