Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Organic Marketing Forum 2010

10-03-2010

V dňoch 6. – 7. mája 2010 sa vo Varšave, v Poľsku uskutoční v poradí už 5. ročník medzinárodnej konferencie ORGANIC MARKETING FORUM 2010.

ORGANIC MARKETING FORUM 2010 vo Varšave je najväčšia konferencia o biopotravinách v Strednej a Východnej Európe a tvorí základňu pre rozvoj bioekonomiky s potencionálnymi partnermi.

Konferencia je v rámci každého dňa rozdelená do troch samostatných blokov. Tento rok, po prvý krát, bude súčasťou konferencie aj sprievodná akcia - návšteva výstavy. Konferenciu bude dopĺňať aj extra program – exkurzia – návšteva firiem obchodujúcich s ekovýrobkami vo Varšave a okolí.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa vyššie uvedenej konferencie, bližšie informácie ohľadom konferencie, podrobný program konferencie ako aj prihlášku nájdete na internetovej stránke www.organic-marketing-forum.org.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood