Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Medzinárodná vedecká konferencia „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“

12-05-2016

V dňoch 18. až 20. októbra 2016 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (v hoteli Park) medzinárodnú vedeckú konferenciu „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“.

Hlavnou témou konferencie sú genetické zdroje rastlín, ich uchovanie a trvalo udržateľné využitie, hodnotenie, charakterizácia, využitie v šľachtení, biotické a abiotické stresy, vplyv klimatickej zmeny a ďalšie.

Všetky potrebné informácie o konferencii, vrátane možnosti registrácie na konferenciu, záujemcovia nájdu na http://www.vurv.sk/conference.

Rokovacím jazykom je angličtina. Akcia sa koná ako sprievodné podujatie osláv 20. výročia otvorenia Génovej banky SR v Piešťanoch.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood