Oblasť lesného hospodárstva

Oblasť lesného reprodukčného materiáluOblasť poľovníctva
Oblasť pozemkových spoločenstiev


Oblasť_Minimálna pomoc

Vzory formulárov o prijatí minimálnej pomoci

16-01-2008
(vyplní príjemca minimálnej pomoci do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom minimálnu pomoc prijal)
(aktualizované 28. 2. 2008)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby, Ú.v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 35.- účinné od 1.1.2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis