Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007

11-01-2008

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004, Ú.v. EÚ L 193, 25.07.2007, s. 6. - účinné od 1.8.2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)