Facebook Statistics

Oblasť_Živočíšne komodity

Nariadenie Komisie (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006

15-01-2008
o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo

Zákon č. 39/2007 Z. z. z 12. decembra 2006

15-01-2008
o veterinárnej starostlivosti

Nariadenie Komisie (ES) č. 1595/2004 z 8. septembra 2004

15-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh produktov rybného hospodárstva

Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007–2013


Ostatné zákonyOznámenie o aktualizácii schém minimálnej pomoci a informácia pre príjemcov minimálnej pomoci


Oznamy k opatreniam osi 1, 2, 3 a 4Predpisy spoločenstva

Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

Nariadenie Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004,

11-01-2008
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/ 2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

Realizovaná štátna a minimálna pomoc v roku 2007Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood