Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Výskum verejnej mienky o názoroch zamestnávateľov z rezortu poľnohospodárstva na odbornú úroveň stredných odborných škôl

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Analýza a návrh technickej špecifikácie internetovej stránky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013"

17-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ, na základe vyhodnotenia cenových ponúk v zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013" oznamuje, že ...

Výzva na predkladanie ponúk: "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

21-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ, realizuje v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prieskum trhu a vyzýva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013“.