Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Zálohovací software

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie, prevádzka a aktualizácia web stránky PPA

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-12-2016
Názov predmetu zákazky:
Komplexná prezentácia MPRV SR na veľtrhu Danubius Gastro 2017 v Bratislave
Výzva na predloženie cenovej ponuky

07-12-2016
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Výskum verejnej mienky (marketingový výskum) medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na potravinárstvo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Výskum verejnej mienky o názoroch zamestnávateľov z rezortu poľnohospodárstva na odbornú úroveň stredných odborných škôl

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Analýza a návrh technickej špecifikácie internetovej stránky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013"

17-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ, na základe vyhodnotenia cenových ponúk v zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013" oznamuje, že ...

Výzva na predkladanie ponúk: "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

21-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ, realizuje v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prieskum trhu a vyzýva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013“.