Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zaslepenie a stabilizácia závlahových potrubí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zameranie Pieninskej cesty pre potreby INTEREG

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky, skúšky a servis zdvíhacích zariadení

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Sanácia zatekania obvodového plášťa spojená s výmenou okien na budove ministerstva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Profylaktické prehliadky a výmena batérií pre UPS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Ochranné osobné pracovné pomôcky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Kontrola investičných položiek vrátane fyzikálnych meraní pri kontrole opatrení PRV 2014-2020 zameraných na stavebnú činnosť- vzdelávanie pracovníkov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Pieninská cesta zameranie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2018
Názov predmetu zákazky:
B2B dotazníkový prieskum

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Oprava kotolne Tri studničky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zariadenie na prípravu deionizovanej a ultračistej vody

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Mlyn na biomasu - G/2018/5362/351

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná kontrola rozpočtových nákladov žiadateľov/prijímateľov nenávratného finančného príspevku


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood