Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexné organizačno-technické zabezpečenie národného stánku a prezentácie na veľtrhu Grüne Woche (International Green Week 2019) v Berlíne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (ďalej „program“)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-12-2018
Názov predmetu zákazky:
TDDSP Lesnícka cesta 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Tendrová projektová dokumentácia Prielom Dunajca

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Architektúra IKT

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na potravinárstvo a Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na Značku kvality SK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Systém riadenia vzdelávania

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Informačné dni - súvisiace služby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Pamiatkový - historicko - architektonický výskum NKP horáreň Tatranská Javorina

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Výmena podláh

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt „Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia pieninskej cesty - Prielom Dunajca.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Poradenské služby pri tvorbe Štúdie uskutočniteľnosti a CBA.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood