Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2020


Rozpočtové organizácie

Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 

27. máj 2021

Spôsob konania: elektronické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke MPRV SR: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2020

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok                                  10,00h
Predpokladané ukončenie  13,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu: pisr.richter@gmail.com

Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 

25. máj 2021 (utorok), od 10.00 do 11.00 hod., Miesto konania: vonkajšie priestory Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Hraničná 12, Bratislava

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 

27. máj 2021

Spôsob konania: elektronické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke MPRV SR: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2020

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok:                                  10,00 h
Predpokladané ukončenie:  13,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu: [email protected]

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2021 uskutoční verejný odpočet elektronickou formounasledovne:

Termín konania:  27. mája 2021 (štvrtok) 
Miesto konania: dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke www. uksup.sk (https://www.uksup.sk/sk/o-nas-vyrocne-spravy)

 

Časový harmonogram odpočtu:      

Začiatok 10,00 h
Predpokladané ukončenie  13,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu: [email protected]


Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 

27. máj 2021

Spôsob konania:  elektronické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke MPRV SR https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2020

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok                                   10,00 h 
Predpokladané ukončenie   13,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:[email protected]

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu Agentúry pre rozvoja vidieka: 15. apríla 2020 (štvrtok) v čase od 09:00 do 09:30 hod.

Popis k verejnému odpočtu ARVI: Verejný odpočet sa bude konať elektronickou formou.

Verejný odpočet bude prebiehať zverejnením dokumentov na webovom sídle MPRV SR (Úrad MPRV SR/Dokumenty/Verejné odpočty) a organizácie ARVI http://www.arvi.sk:

Pozvánka
Správa o činnosti Agentúry pre rozvoj vidieka za rok 2020
Výročná správa NSRV SR za rok 2020

Prípadné otázky novinárov a verejnosti k výročnej správe bude  možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu na adresu [email protected]. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS ARVI za rok 2020". Odpovedať na tieto otázky bude v čase trvania verejného odpočtu príslušná organizácia.

(Verejný odpočet je limitovaný časový harmonogramom, ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, MPRV SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2021 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou nasledovne:

Termín konania: 28. máj 2021 (piatok)
Miesto konania:  Na webovej stránke Múzea vo Svätom Antone: www.msa.sk
Kontaktný email: [email protected]

 

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok verejného odpočtu: 09.00 hod.
Predpokladané ukončenie verejného odpočtu: 10.00 hod.
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu: 31. máj 2021 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Popis k verejnému odpočtu: Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum https://web.nlcsk.org/. Na uvedenej internetovej stránke bude takisto zverejnená prezentácia k Výročnej správe Národného lesníckeho centra a ŠL TANAP-u za rok 2020. Účastníci verejného odpočtu sa budú môcť zúčastniť rozhovoru priamo v reálnom čase so zástupcami príspevkových organizácií a ministerstva. Otázky bude možné klásť aj prostredníctvom zverejnenej mailovej adresy. Do predmetu mailovej správy bude potrebné uviesť „Otázky k VS NLC za rok 2020“ alebo „Otázky k VS ŠL TANAP-u za rok 2020“.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2021 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou nasledovne:

Termín konania: 28. máj 2021 (piatok)
Miesto konania:  na webovej stránke NPPC www.nppc.sk
Kontaktný email: [email protected]

 

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok verejného odpočtu: 10.00 hod.
Predpokladané ukončenie verejného odpočtu: 11.00 hod.
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu: 31. máj 2021 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Popis k verejnému odpočtu: Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum https://web.nlcsk.org/. Na uvedenej internetovej stránke bude takisto zverejnená prezentácia k Výročnej správe Národného lesníckeho centra a ŠL TANAP-u za rok 2020. Účastníci verejného odpočtu sa budú môcť zúčastniť rozhovoru priamo v reálnom čase so zástupcami príspevkových organizácií a ministerstva. Otázky bude možné klásť aj prostredníctvom zverejnenej mailovej adresy. Do predmetu mailovej správy bude potrebné uviesť „Otázky k VS NLC za rok 2020“ alebo „Otázky k VS ŠL TANAP-u za rok 2020“.

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 

27. máj 2021

Spôsob konania: elektronické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke MPRV SR: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2020

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok                                  10,00 h
Predpokladané ukončenie  13,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu: riaditel@svpu.sk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood