Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Termín verejného odpočtu: 12.máj 2008 (pondelok) o 9.00 hod., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, Nitra – zasadačka, I. posch.
Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 21. mája 2008 od 10.30 do 13.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2008, od 7.30 do 10.00 hod., v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 22. máj 2008 (štvrtok), o 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 19. mája 2008 od 12.30 do 14.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 12.máj 2008 (pondelok) o 11.00 hod., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, Nitra – zasadačka, I. posch.
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 28. mája 2008 o 10.30 hod., Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, Zvolen, zasadačka generálneho riaditeľa NLC
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
Termín verejného odpočtu: 12.máj 2008 (pondelok) o 10.00 hod., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, Nitra – zasadačka, I. posch.
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 30. máj 2008 (piatok), o 9.00 hod. v zasadačke Štátnych lesov TANAP, Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 20. mája 2008 od 10.30 do 13.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Termín verejného odpočtu: 20. mája 2008 od 7.30 do 9.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Termín verejného odpočtu: 21. mája 2008 od 14.00 do 16.00 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Termín verejného odpočtu: 20. mája 2008 od 14.00 do 16.00 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Termín verejného odpočtu: 22. máj 2008 (štvrtok), o 8.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Termín verejného odpočtu: 30. máj 2008 o 10,00 hod, budova MP SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka na III. poschodí - č. 305
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Termín verejného odpočtu: 26. máj 2008 11 hod., VÚEPP, Trenčianska 55, zasadačka na 3. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
Termín verejného odpočtu: 26. máj 2008 (pondelok) o 10,00 hod., Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Termín verejného odpočtu: 13.máj 2008 (utorok) od 13,00 do 14,00 hod., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, Bratislava

Štátne podniky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín verejného odpočtu: 12.máj 2008 (pondelok) 13,00 hod., Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Termín verejného odpočtu: 14. mája 2008 o 10,00 hod. v budove štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, Výstavná 4, Nitra v zasadačke na 1. poschodí
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Termín verejného odpočtu: 21. mája 2008 od 7.30 do 9.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood