Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2005


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Plemenárska inšpekcia SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Lesnícky výskumný ústav
Múzeum vo Svätom Antone
Štátne lesy Tatranského národného parku
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Výskumný ústav potravinársky
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Výskumný ústav rastlinnej výroby
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

Štátne podniky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood