Facebook Statistics

Výberové konanie

Člen DR Závodisko, š. p. - oznámenie výsledku výberového konania

22-09-2008
Dňa 22. 09. 2008 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava. Žiadny z pozvaných uchádzačov sa ...

Výberové konanie

16-09-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik...

Oznam o vyhlásení výberového konania

21-08-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik...

Oznámenie výsledku výberového konania

22-04-2008
Na základe ustanovenia § 5 odst. 6 zákona č. 552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici,...


Oznámenie výsledku výberového konania

01-04-2008
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 25. 03. 2008...

Oznámenie výsledku výberového konania

25-03-2008
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na fukciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, ktoré sa konalo 18. marca 2008.

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu - výberové konanie

29-02-2008
Generálny riaditeľ štátnej príspevkovej organizácie MP SR – Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu so sídlom Hlohovská 2, 949 92 Nitra, vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca vo funkcii: Riaditeľ Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu – Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava

14-02-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo, štátny podnik Nitra

11-02-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo, štátny podnik Nitra.
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood