Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznam

02-03-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Výberové konania do Panela expertov na vysokej úrovni pri Výbore OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (HLPE)

13-01-2015
V októbri 2009 bol vytvorený Panel expertov na vysokej úrovni pre potravinovú bezpečnosť a výživu (HLPE) ako podporné teleso pre Výbor OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS). Panel produkuje správy na témy zadané výborom CFS, kde hodnotí aktuálny stav potravinovej bezpečnosti a výživy, poskytuje nezávislú analýzu, identifikuje hlavné problémy a navrhuje opatrenia pre členov CFS...

Oznámenie výsledku výberového konania

22-12-2014
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 17.12.2014 na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Oznam

11-11-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Oznámenie výsledku výberového konania

29-09-2014
Na základe § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu so sídlom v Dolnom Kubíne, ktoré sa konalo 23. 09. 2014.

Vyhlásenie výberového konania

17-09-2014
Kancelária predsedu vlády, Spoločný technický sekretariát v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlasuje výberové konanie ...

Vyhlásenie výberového konania

16-09-2014
Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Oznámenie výsledku výberového konania

28-08-2014
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p., ktoré sa konalo 26.08.2014.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne

17-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne.

Oznámenie výsledku výberového konania

08-07-2014
na funkciu člena dozornej rady š.p. Národný žrebčín Topoľčianky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

02-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik.

Oznámenie výsledku výberového konania

27-06-2014
na funkciu generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

03-06-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood