Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

M. Lacko-Bartošová na zasadnutí Rady ministrov v Bruseli

29-01-2013

(Brusel, 28. januára 2013) - Na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ v Bruseli (prvého počas Írskeho predsedníctva), Slovensko zastupovala štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová. Počas rokovania bola vyzdvihnutá maximálna možná pripravenosť na rok 2014, ktorý bude pravdepodobne rokom prechodným.

Priority, o ktorých sa hovorilo:

  • uzatvorenie negociácií a dosiahnutie medzi inštitucionálnej dohody o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) a Spoločnej politike rybného hospodárstva (SRPH)
  • trvalo udržateľný rozvoj lesníctva a zvýšenie zamestnanosti.

V rámci poľnohospodárskych bodov odznela informácia Komisie o stave implementácie smernice v členských štátoch o dobrých životných podmienkach ošípaných, ktorú SR plní na 100 %. Nasledovala diskusia k programu predsedníctva. Jednotlivé krajiny identifikovali kľúčové otvorené otázky. Portugalsko informovalo o použití polyfosfátov pri solených rybách, Komisia predstavila správu o realizácii európskeho programu podpory konzumácie ovocia v školách, informovala o dohode o voľnom obchode so Singapurom, EFSA prezentovala závery týkajúce sa posúdenia rizika trineonikotinoidov na včely. Diskutovalo sa aj o dohode EÚ a Nórska v otázke rybolovu, kontrolných opatreniach v Skagerraku a o balíku reforiem SPRH – tejto téme bol venovaný aj spoločný pracovný obed ministrov. SR sa v oboch prípadoch vyjadrila v zmysle zabezpečenia maximálnej možnej podpory pre sladkovodnú akvakultúru. 
Diskusie stále prebiehajú v kontexte neuzatvorených negociácií ohľadne viacročného finančného rámca, ktorý výrazným spôsobom determinuje aj návrh SPP a SRPH.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood