Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Delegácia Európskej komisie rokovala so zástupcami MPRV SR o novom programovom období na roky 2014-2020

14-11-2012

Bratislava, 14. november 2012  - „Dnes sa stretávame na bilaterálnom rokovaní so zástupcami Európskej komisie pre investične priority v rámci nového programového obdobia 2014-2020. Naša pozícia sa bude odvíjať od dokumentu „Partnerská dohoda“ Slovenskej republiky na roky 2014-2020. Verím, že získame počas tohto rokovania dôležité informácie pre ďalší rozvoj vidieka v SR po roku 2013,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka MPRV SR Martin Barbarič.

„Dnes prezentujeme pozičný dokument Európskej komisie, ktorý sa neplánuje meniť. Očakávame preto krok z vašej strany. Chceme, aby ste pripravili „Partnerskú dohodu,“ ako si ju nazvete, záleží na vás. Chcel by som rozlíšiť dve etapy predloženia tohto dokumentu,“ vysvetlil Mario Milouchev, riaditeľ DG Agri EK.

„Prvá etapa je neoficiálna, tá by sa mala zrealizovať čím skôr, akonáhle budete mať dokončený návrh dohody. Druhá etapa je oficiálna, tá sa môže realizovať až vtedy, ak bude prijaté Nariadenie o spoločnom ustanovení. Hneď, ako predložíte neoficiálny návrh „Partnerskej dohody,“ začneme neoficiálny dialóg, aby sme mali všetko včas pripravené, keď dôjde k prijatiu nariadenia. Prirodzene, v priebehu tohto obdobia, nám môžete predkladať neoficiálne otázky,“ spresnil Mario Milouchev.

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj EK tiež pripravuje začiatkom decembra tohto roka seminár pre členské krajiny spoločenstva, na ktorom budú kompetentní odpovedať na konkrétne otázky, v súvislosti s novým programovým obdobím na roky 2014–2020, či v súvislosti s prípravou „Partnerskej dohody.“

„Prečo je dôležité začať pracovať už teraz? Preto, lebo časový rámec nie je úplne jasný, nie je isté, či sa hlavy štátov dohodnú na prijatí rozpočtu na roky 2014-2020, a potom následne, ako rýchlo sa uskutočnia negociácie medzi Radou, v ktorej ste aj vy, ako členský štát EÚ, a Európskym parlamentom,“ povedal Mario Milouchev, riaditeľ DG Agri EK.

Podľa Miloucheva, je cieľom generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj EK, mať politickú dohodu o reforme ku koncu írskeho predsedníctva. „Je to cieľom aj írskej strany. Potom je časový harmonogram taký, že keď dôjde k oficiálnemu prijatiu nariadenia, po troch mesiacoch dôjde k prijatiu aktov, kde budú určité delegované mandáty. Týka sa to vidieckej politiky, ale aj iných oblastí.“

Slovensko bude mať 3 mesiace na to, aby oficiálne predložilo návrh „Partnerskej dohody.“ Ide o návrh, v ktorom si vytýčime, čo budeme podporovať po roku 2013. Následne bude na ťahu Európska komisia. Na preštudovanie materiálu bude mať ďalšie tri mesiace a o ďalších šesť mesiacov by sme mali mať schválenú „Partnerskú dohodu.

„Buďte veľmi opatrní a pozorní. Je dôležité, aby ste mali zachytené vo vašej dohode všetky priority, ktoré chcete zrealizovať v programe rozvoja vidieka. Keď bude tento program z vašej strany pripravený, my ho zašleme ďalším riaditeľstvám v rámci Európskej komisie. Oni si ho budú prehliadať a budú ho porovnávať s dohodou o partnerstve. Tiež je dôležité, aby ste sa koordinovali aj s inými ministerstvami,“ dodal  Mario Milouchev.

Diskusie o finančných alokáciách, pre nasledujúce programové obdobie, sa v súčasnosti vedú na najvyššej úrovni v rámci celej EÚ. Je v záujme ministerstva, aby program rozvoja vidieka odrážal aktuálne potreby a požiadavky celého rezortu,“ uviedol generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka MPRV SR Martin Barbarič.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood