Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Stretnutie s delegáciou Výboru pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Fínskeho parlamentu

13-09-2012

(Bratislava, 12.september 2012) - Generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka MPRV SR Martin Barbarič na pôde MPRV SR privítal delegáciu členov Výboru pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Fínskeho parlamentu, vedenú predsedom Jari Leppä-om.

Fínsko - najsevernejšia krajina Európy – sa vyznačuje potravinovou sebestačnosťou. Fínske poľnohospodárstvo je založené väčšinou na malých farmách, i keď v posledných rokoch ich počet výrazne klesá, no kapacitne sa zväčšujú. V roku 1990 sa začali dotačné programy Fínska zameriavať na ekologické poľnohospodárstvo, dnes sa ekologická produkcia na takmer 140 000 ha pôdy. Vedúcim odvetvím fínskeho poľnohospodárstva je živočíšna výroba. Na juhu je to chov hovädzieho dobytka, na severe chov sobov a kozušinových zvierat. Na orných pôdach pestujú krmivo, raž a zemiaky.

„Som rád, že po stretnutí Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, máme možnosť stretnúť sa s odborníkmi ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby sme si navzájom vymenili skúsenosti a poznatky z podpory poľnohospodárstva v našich krajinách – či už na národnej, alebo európskej úrovni,“ povedal predseda výboru Jari Leppä. „Myslím, že máme toho mnoho spoločného, i keď klimatické podmienky sú rozdielne a vegetačné obdobie je vo Fínsku výrazne kratšie ako na Slovensku.“

Martin Brabarič uvítal možnosť výmeny názorov a skúseností účastníkov stretnutia, predstavil fínskym poslancom štruktúru a zloženie slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a živočíšnej výroby, aj systém financovania formou národnej podpory a dotácii cez európske štrukturálne fondy. „Slovenská republika čerpá prostriedky z operačného programu rozvoja vidieka určeného na roky 2007-13 na cca 93%, pričom v súčasnosti sa sústreďujeme na efektívne zapojenie a dôsledné využitie v novom programovacom období 2014-2020,“ konštatoval na úvod generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka MPRV SR. „Čo sa týka priamych platieb, Slovenská republika pri rokovaniach o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, dlhodobo presadzuje pozíciu úplného vyrovnania priamych platieb medzi členskými štátmi. V oblasti spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky a vyjednávacích procesov v Bruseli, je mnoho tém a možností, ako zvýšiť a podporiť jej efektivitu tak, aby nebola prospešná len pre niektoré veľké krajiny, ale pre všetky krajiny spoločenstva,“ uviedol Martin Barbarič.
„Avšak nechceme byť len kritickí, podporujeme zjednodušenie ťažkopádnych administratívnych postupov. Vidíme a hlásime sa aj k pozitívam, ktoré sú v nových návrhoch zahrnuté, napríklad zameranie priamych platieb na aktívnosť ich poberateľov, či možnosť podporiť niektoré citlivé sektory poľnohospodárstva na základe rozhodnutia členského štátu, t.j. dobrovoľne viazanej platby.“ doplnil František Círia z odboru priamych platieb a krížového plnenia sekcie rozvoja vidieka MPRV SR.

Následne sa rozprúdila živá diskusia, ktorá sa týkala všetkých oblastí agrorezortu, či aktuálnych tém – od podpory a ochrany lesov, chovu rýb, otázok a problémov v potravinárskom priemysle, pri dovoze potravín, farmárčenia, až po chov bojových plemien psov. „Vo Fínsku je chov takýchto plemien striktne zakázaný,“ podotkla Satu Haapanenová.

Na záver obidve strany konštatovali, že vidia cestu pre vzájomnú spoluprácu a podporu pri riešení rezortných i globálnych problémov, ktoré sú pre obyvateľov krajín spoločné.

Účastníci za fínsku stranu:
Jari Leppä, predseda výboru
Lauri Heikkilä, podpredseda výboru
Markku Eestilä
Satu Haapanenová
Anne Kalmariová
Jari Myllykoski
Mats Nylund
Kari Rajamäki
Katja Taimelaová
Carl Selenius
Henna Knuuttilaová, Charge d'Affaires veľvyslanectva Fínska v SR
Joni Jantunen, praktikant veľvyslanectva Fínska v SR
Peter Kerlik, tlmočník z fínčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do fínčiny

Účastníci za MPRV SR:
Martin Barbarič, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka
Ján Vajs, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva
Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu
Jozef Dóczy, riaditeľ odboru lesníckych stratégií a štátnej správy lesného hospodárstva
a poľovníctva, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Rudolf Trebatický, riaditeľ odboru environmentálnych činností, sekcia rozvoja vidieka
Boris Zemko, poverený zastupovaním riaditeľa odboru zahraničnej koordinácie
František Círia, odbor priamych platieb a krížového plnenia, sekcia rozvoja vidieka
Juraj Kiesel, odbor zahraničnej koordinácie
Lucia Povodová, odbor zahraničnej koordinácie


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood