Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


FFB food, feedstuffs and beverages
potraviny, krmivá a nápoje
FFCAT(Francúzsko) Federation Francaise des Cooperatives Agricoles de collecte d´approvisionnement et de Transformation
Francúzska družstevná obilninárska organizácia
FFI family farm income
príjem rodinnej farmy
FFIF Finnish Forest Industries Federation
Fínska lesnícka federácia
FFMWS British Federation of Freshmeat Wholesalers
Britská federácia veľkoobchodníkov s čerstvým mäsom
FIAB Federación Espanola de Industrias de la Alimentación y Bebidas
Španielska potravinárska organizácia
FIFG financial instruments for fisheries guidance
finančné nástroje pre rybárstvo
FIRS(Francúzsko) Fonds d´intervention et de régulation du marché du sucre
Intervenčný a regulačný fond pre trh s cukrom
FIS(USA) USDA Farm income statistics
Štatistika poľnohospodárskych príjmov
FIVS Fédération internationale des vins et spiritueux
Medzinárodná federácia pre víno a liehoviny
FLAIR Specific Research and Technology Development Programme in the Field of Food Science and Technology
Špecifický program výskumu a technologického rozvoja v  oblasti potravinárskej vedy a technológie v EÚ
FMA UK Fertilisers Manufacturers Association
Britské združenie výrobcov priemyselných hnojív
FMD foot and mouth disease
slintačka a krívačka
FMDP US Foreign Market Development Program
Americký program rozvoja zahraničných trhov
FNA Federation of Agricultural Trade
Združenie pre poľnohospodársky obchod
FNAB(Francúzsko) Féderation Nationale d´Agriculture Biologique
Národná federácia pre organické poľnohospodárstvo
FNEAP Fédération Nationale des Exploitants d´Abattoirs Prestataires
Francúzska národná federácia bitúnkov
FNIL Fédération Nationale des Industries Laitiéres
Francúzska národná mliekárska federácia
FNL Five New Laender of Germany
päť nových nemeckých spolkových krajín
FNO(Francúzsko) Syndicat National des Eleveurs Ovins Francais
Francúzske ovčiarske združenie

« 85 records, 5 pages, current page 3 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood