Facebook Statistics

Vestníky

Vestníky - rok 2017

Vestník čiastka 3/2017 (vystavená 15-03-2017)

Obsah:

3.
Štatút pracovnej komisie pre posudzovanie „bezpečných/istých“ projektov prioritnej osi 1 Integrovaného regionálneho operačného programu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2017 (vystavená 21-02-2017)

Obsah:

2.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2017 (vystavená 25-01-2017)

Obsah:

1.
Dodatok č. 1 k Štatútu pracovnej skupiny pre koordináciu realizácie Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu Ľudské zdroje pre oblasť vzdelávania

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood