Oznam č. 1 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja

26-04-2019

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia UMR Bratislavského kraja, že dňa 25.04.2019 uzavrel výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.