Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

26-03-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)