Facebook Statistics

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, pre územie UMR Bratislavského kraja

25-03-2019

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia UMR Bratislavského kraja, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja dňa 25.04.2019. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood