Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podporu efektívnej implementácie IROP, kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-46 a samotnú prílohu pod názvom: Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2019-46

15-03-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)