Facebook Statistics

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre UMR Nitrianskeho kraja

05-02-2019

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Nitrianskeho kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedeného UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 (ďalej len „výzva“) je nedostatočný. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre UMR Nitrianskeho kraja dňa 15.03.2019. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedený UMR v rámci výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre UMR Košického kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood