Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

07-11-2018

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že na základe nedostatočného dopytu žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „výzva“) plánuje uzavrieť výzvu dňa 10.12.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trenčianskeho kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.