Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22, určenú pre územie UMR Banská Bystrica, k 01.03.2018

02-03-2018

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ), pričom suma predložených ŽoNFP v rámci prvého hodnotiaceho kola výzvy je 8 508 598 Eur (zdroj EÚ).