Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vo Vysokých Tatrách zasadali ministri poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny

09-05-2019

Vo Vysokých Tatrách sa uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva rozšírenej Vyšehradskej skupiny. Predstavitelia dvanástich ministerských delegácií zo strednej a východnej Európy diskutovali o biohospodárstve a dvojakej kvalite potravín. Nechýbala ani téma ochrany lesov.

  • Podpis spoločnej deklarácie 10 krajín EÚ k Iniciatíve BIOEAST
  • Pripravované kroky krajín strednej a východnej Európy po schválení Novej spotrebiteľskej dohody v oblasti dvojakej kvality potravín
  • Príprava na ôsmu ministerskú konferenciu o ochrane lesov FOREST EUROPE

„Nie náhodou sme zvolili miesto rokovania vo Vysokých Tatrách. Tento región je výnimočný nielen svojou očarujúcou krásou, ale je tiež dlhodobo skúšaný prírodnými katastrofami a kalamitami. Dôvodom sú aj klimatické zmeny, na ktoré musí sektor poľnohospodárstva a lesníctva reagovať," uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podľa nej sa treba sústreďovať na výskum a inovácie. Jednou z odpovedí na otázku, kam má smerovať agrosektor, je Iniciatíva BIOEAST, pod ktorú sa dnes podpísalo 10 členských krajín EÚ zo strednej a východnej Európy. Ide o spoluprácu v oblasti biohospodárstva so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybné hospodárstvo smerujúcu k udržateľnému rastu týchto odvetví najmä pomocou výskumu a inovácií.

Prijatá deklarácia krajín k Iniciatíve BIOEAST zdôrazňuje dôležitosť biohospodárstva pokiaľ ide o zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a odpadom. Sústreďuje sa na postupný prechod z fosílneho hospodárstva na hospodárstvo založené na obehu, zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Neopomína ani vytváranie pracovných miest a nových hodnotových reťazcov, ako aj zachovanie konkurencieschopnosti EÚ. V tomto zmysle je nevyhnuté dopomôcť lepšej participácii krajín strednej a východnej Európy na výskumných a inovačných projektoch EÚ a tým aj zvýšenie financovania tejto oblasti.

„Odvetvia prvovýroby, ako je poľnohospodárstvo, lesníctvo a sladkovodná akvakultúra, potrebujú modernizáciu, a preto je dôležité venovať pozornosť aj využívaniu inovačných technológií a digitalizácii," vyhlásili ministri v podpísanej deklarácii. Zdôraznili, že v dôsledku nízkej industrializácie vidieckych oblastí a poľnohospodárstva s nízkymi zdrojmi energie v poslednom desaťročí je ešte stále možné, aby sa zachovalo environmentálne vhodné hospodárenie a využívanie prírodných zdrojov v regióne strednej a východnej Európy, a to aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. „Regionálna prírodná kapacita má obrovský potenciál ukladania uhlíka v biomase, čo by mohlo pomôcť zmierniť emisie skleníkových plynov a uľahčiť prispôsobenie sa zmene klímy."

Počas rokovania ministri odsúhlasili aj rozšírenie Iniciatívy o členstvo Srbska a schválili riadiacu štruktúru BIOEAST. Riadiaca štruktúra sa zameriava nielen na zefektívnenie procesov v rámci Iniciatívy, ale aj na vytvorenie národných BIOEAST HUBov, ktoré by poskytli platformu na výmenu názorov, skúseností a osvedčených postupov v oblasti biohospodárstva pre všetky zainteresované strany.

Druhou oblasťou, o ktorej diskutovali ministri poľnohospodárstva vo Vysokých Tatrách, bola dvojaká kvalita potravín. „Je to fenomén, ktorý sa v čoraz väčšej miere začal vyskytovať v krajinách strednej a východnej Európy. Našim spotrebiteľom boli ponúkané potraviny s nižšími kvalitatívnymi parametrami, čomu však nezodpovedalo balenie. Spracovatelia touto praktikou vlastne rozdeľovali spotrebiteľov v EÚ na dve skupiny. Našich spotrebiteľov stanovili nepriamo za druhotriednych v porovnaní so spotrebiteľmi ostatných členských štátov. Fenomén dvojakej kvality potravín porušuje základné princípy Európskej únie, akými sú rovnosť a spoločný trh," vyhlásila Gabriela Matečná. Pripomenula, že z tohto dôvodu začali krajiny Vyšehradskej skupiny iniciatívne poukazovať na tieto porušenia a požadovali odstránenie tohto systémového problému. Slovenská ministerka Gabriela Matečná označila ako veľký úspech, že Európsky parlament dňa 17. apríla 2019 schválil tzv. modernizačnú smernicu, ktorá dvojakú kvalitu tvrdo postihuje. „Spoločným úspechom je aj to, že sa smernica nevzťahuje iba na potravinárske, ale aj nepotravinárske produkty. Je to víťazstvo nielen pre nás, ale hlavne pre všetkých spotrebiteľov v strednej a východnej Európe, ktorí sú dvojakou kvalitou najviac postihnutí."

Z diskusie ministrov poľnohospodárstva a potravinárstva Vyšehradskej skupiny jednoznačne vyplynul súhlas s prijatím modernizačnej smernice, aj keď nie úplná spokojnosť. Všetci ministri vnímajú celoeurópsku legislatívu ako uznanie existencie dvojakej kvality a prvotný krok v spoločnom boji proti jej existencii. Vo veci ďalšieho postupu prevládla medzi zástupcami prítomných krajín zhoda. Všetci očakávajú výsledky celoeurópskeho testovania dvojakej kvality potravín. Viacerí už avizovali vôľu vykonať novú sériu testov kvality potravín podľa spoločnej metodiky, na základe ktorej bude možné transparentne porovnať výsledky testovania.

Záverečným bodom agendy rokovania ministrov Vyšehradskej skupiny vo Vysokých Tatrách bola príprava Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe s názvom FOREST EUROPE. Tá sa uskutoční koncom októbra 2020 v Bratislave. Zúčastnia sa jej ministri zodpovední za lesníctvo zo 46 európskych krajín. Venovaná bude aktuálnym výzvam, ktorým čelia lesy a lesnícky sektor v Európe. Jednou z hlavných tém bude téma ochrany lesov vrátane adaptácie lesov na zmenu klímy.

Dňa 30.06.2019 oficiálne končí ročné slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine a dnešné stretnutie ministrov poľnohospodárstva bolo záverečným stretnutím na vysokej úrovni v rámci neho. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka Gabriela Matečná symbolicky odovzdala štafetu českému rezortnému kolegovi Miroslavovi Tomanovi. „Verím, že počas českého predsedníctva budeme naďalej pokračovať v spoločných stretnutiach s cieľom nachádzať riešenia na aktuálne výzvy, ktorým všetci čelíme. Iba vzájomnou aktívnou spoluprácou môžeme dosiahnuť želané výsledky," uzatvorila slovenská ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili delegácie zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska a po prvý krát v rámci slovenského predsedníctva rozšírenom aj o pobaltské krajiny Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Pozvanie na rokovanie prijal aj francúzsky minister poľnohospodárstva a potravinárstva Didier Guillaume, s ktorým ministerka Gabriela Matečná podpísala program spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood