Facebook Statistics

Hodnotenie rizika k žiadosti na obnovenie povolenia GM kukurice 1507

13-01-2017

Vedecký panel EFSA pre GMO bol požiadaný o zhodnotenie žiadosti firiem Pioneer Overseas Corporation a Dow Agrosciences LLC o obnovenie existujúceho povolenia umiestniť na trh EÚ produkty z GM kukurice 1507 na potravinárske a krmivárske účely. Žiadosť bola predložená v súlade s Nariadením (ES) č. 1829/2003. Vedecký panel prehodnotil všetky nové informácie a zameral sa na možné nové nebezpečenstvá, ktoré neboli hodnotené pri predchádzajúcom hodnotení.  

Celé hodnotenie rizika ako aj jeho závery nájdete na webovom sídle EFSA prostredníctvom odkazu: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood