Facebook Statistics

Formulár na podávanie žiadostí o výnimku z opatrení ÚVZ SR

Režim vstupu na územie Slovenskej republiky stanovuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) číslo 268, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky zverejnenom vo Vestníku vlády Slovenskej republiky zo dňa 29. 11. 2021.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa § 8 odsek 1 písmeno u) v) a w) vyhlášky vydáva súhlas na výnimku z karanténnych povinnosti osôb po vstupe na územie SR pre osoby:

 • u) ...dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá,
 • v) ...ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie,
 • w) ...zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,

Upozorňujeme že osoba preukazujúca sa týmto súhlasom je povinná pri prechode štátnej hranice preukázať splnenie povinností podľa § 1 (registrácia v portáli ehranica) a § 8 odsek 5 (potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršom ako 72 hodín).

Pre účel podania žiadosti o vydanie uvedeného súhlasu vyplňte nasledujúci formulár. Formulár bude následne odoslaný na e-mailovú adresu MPRV SR a Vašu uvedenú e-mailovú adresu. Formulár je potrebné odoslať minimálne 3 pracovné dni pred dátumom príchodu na územie SR.


 

Spoločnosť/FO, ktorá žiada o udelenie výnimky z opatrení ÚVZ SR

 

Dôvod vstupu na územie Slovenskej republiky

 

Spoločnosť/FO, ktorá zabezpečuje službu/servis

 

 

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

V súlade čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“), poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajov nasledovné informácie:

 • 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621 ( ďalej ako „ministerstvo alebo MPRV SR“)
 • 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected], telefón 02/59266248.
 • 3. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vedenie agendy súvisiacej s vybavovaním žiadostí o udelenie výnimky z karanténnych povinností osôb po vstupe na územie SR v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 195/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (ďalej ako „vyhláška“).
 • 4. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písmeno c) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • 5. Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu. Ich rozsah je stanovený v žiadosti o výnimku z opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorá je zverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa.
 • 6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb orgánom vykonávajúcim kontrolu opatrení ustanovených vyhláškou za účelom overenia pravosti súhlasu na výnimku z karanténnych povinnosti osôb po vstupe na územie SR.
 • 7. Dotknutá osoba nie je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť udelenia výnimky žiadateľovi.
 • 8. Prenos spracúvaných osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje osobitnej kategórie sa nespracúvajú. Osobné údaje sa nezverejňujú. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • 9. Osobné údaje dotknutých osôb boli získané zo žiadosti o udelenie výnimky predloženej žiadateľom.
 • 10. Účel spracúvania osobných údajov končí dňom skončenia núdzového stavu. Po skončení účelu spracúvania archivuje prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje v zmysle registratúrneho poriadku MPRV SR v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ osobné údaje neodkladne zlikviduje.
 • 11.Prevádzkovateľ má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.
 • 12. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a pri zistených nedostatkoch má právo
  • a) na opravu osobných údajov,
  • b) na vymazanie osobných údajov,
  • c) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • d) namietať spracúvanie osobných údajov,
  • e) na prenosnosť osobných údajov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 • 13. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu jej práv alebo došlo k porušeniu zákona, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood