Facebook Statistics

Formulár na podávanie žiadostí o výnimku z opatrení ÚVZ SR

Ak máte záujem o zabezpečenie služieb alebo servisu zo zahraničia v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve alebo v inom agrosektore, vyplňte nasledujúci formulár. Formulár bude následne odoslaný na e-mailovú adresu MPRV SR a Vašu uvedenú e-mailovú adresu. Formulár je potrebné odoslať minimálne 3 pracovné dni pred dátumom príchodu na územie SR.

V zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) číslo OLP/7310/2020 ohľadom režimu na hraniciach bol stanovený nasledovný hraničný režim:

    1.   Zo zoznamu zelených krajín bola vyradená Česká republika. Za červené krajiny sa považujú všetky krajiny, ktoré sa nenachádzajú v prílohe č. 1 opatrenia ÚVZ.
    2.   Opatrenie nadobudlo účinnosť 18. septembra 2020 od 9:00 h do odvolania.
    3.   Všetky osoby, ktoré za posledných 14 dní navštívili výhradne krajiny EÚ, môžu vstúpiť na územie SR, ak sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

V zmysle vyššie uvedeného opatrenia a príkazného listu ministra:
    4.   MPRV SR žiada ÚVZ SR o vydanie výnimky pre vstup osôb z červených nečlenských krajín EÚ. Výnimka znamená, že osoby nemusia absolvovať karanténu, ale pri vstupe na územie SR sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
    5.   MPRV SR vydáva potvrdenie pre vstup/návrat osôb zabezpečujúcich servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod. Pre tieto osoby neplatí požiadavka absolvovať RT-PCR test na COVID-19.


 

Spoločnosť/FO, ktorá žiada o udelenie výnimky z opatrení ÚVZ SR

 

Dôvod vstupu na územie Slovenskej republiky

 

Spoločnosť/FO, ktorá zabezpečuje službu/servis

 

 

 

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o ochrane osobných údajov“) Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na účel podania žiadosti adresovanej Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa odseku 6 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/4203/2020 zo dňa 20. mája 2020 (ďalej len „opatrenie Úradu verejného zdravotníctva“) na udelenie výnimky z bodov 1 až 3 opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

Prehlasujem, že som bol poučený, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

Prehlasujem, že som bol poučený v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov, že môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol informovaný, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil. Bol som informovaný, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa zákona o ochrane osobných údajov.​

 Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood