Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

FOREST EUROPE: Aktívny lesnícky prístup pri zvládaní kalamít v lesoch má zmysel

15-08-2023

Celoeurópsky politický proces FOREST EUROPE aktuálne zverejnil súbor odporúčaní ohľadom zvládania kalamitných situácií v lesoch spôsobených podkôrnym hmyzom. Tento dokument je výsledkom práce odborníkov z viacerých európskych krajín a odborných inštitúcií. Tí sa stretli na prelome mája a júna 2023 v českej obci Březnice v rámci medzinárodného seminára pod záštitou FOREST EUROPE. Odborného seminára sa zúčastnila bezmála štyridsiatka expertov z viacerých európskych krajín a medzinárodných inštitúcií vrátane Európskeho lesníckeho inštitútu, Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a sekretariátu FOREST EUROPE. Výstupom seminára bol práve zmienený súbor odporúčaní, ktoré sú adresované nielen tvorcom politík, ale aj zástupcom lesníckej praxe a výskumu a ktorých cieľom je napomôcť európskym krajinám pri zvládaní týchto mimoriadnych situácií v lesoch v podmienkach klimatickej zmeny. Seminára sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národného lesníckeho centra.

Rozsiahle plochy európskych lesov zasiahnuté a poškodené podkôrnym hmyzom. Obraz, ktorého sme svedkami v ostatnom období výrazne častejšie ako v minulosti. Podľa údajov lesníckych štatistík objem poškodeného dreva narástol takmer desaťnásobne v porovnaní s obdobím pred rokom 2000. Nie náhodou sa odborný seminár konal v Česku. Práve táto krajina zažila v ostatným rokoch (2018 až 2020) rozsiahle škody spôsobené na lesných porastoch podkôrnym hmyzom. Faktom je aj to, že práve české lesy sú charakteristické značným podielom smrekových monokultúr, vysadených v mnohých prípadoch na pre smrek nevhodných stanovištiach pred viac ako sto rokmi. Preto sú tieto lesné porasty menej odolné voči pôsobeniu škodlivých činiteľov. Situáciu zhoršili dopady klimatickej zmeny.

Aké sú teda závery odborného seminára?

Rieš problém komplexne. V prvom rade je potrebné sa sústrediť na komplexné riešenia. Teda také, ktoré adresujú celý cyklus manažmentu rizík kalamitných situácií, od prevencie ich vzniku až po obnovu poškodených lesov. Dôležité je pritom odhadnúť budúce riziká a situácie, ktoré môžu pod ich vplyvom nastať. Teda nielen reagovať na už vzniknuté kalamity. To si vyžiada uplatňovanie komplexných prístupov, ktoré v sebe integrujú poznatky z pestovania a ochrany lesov. Včasné odstraňovanie stromov, napadnutých podkôrnym a drevokazným hmyzom, z lesných porastov je súčasťou zmierňovania rizika ďalšieho šírenia škodcu. Avšak z dlhodobého hľadiska je dôležité zároveň realizovať lesopestovné opatrenia, ktoré povedú k takému (priaznivému) stavu lesných porastov, ktorý zníži celkové riziko ich možného poškodenia. Okrem toho nemôžu byť vládne stratégie zvládania rizika zamerané izolovane iba na jeden, či dva škodlivé činitele. Škodlivé činitele sú vo vzájomnej interakcii, čo je potrebné zohľadniť pri formulovaní opatrení.

Odolnosť je kľúčovým pojmom. Odolnosť lesov voči dopadom klimatickej zmeny a pôsobeniu škodlivých činiteľov je alfou a omegou. Vnímajme kalamitné situácie ako súčasť reality, v ktorej žijeme, a prispôsobme sa im. Vnímajme tieto situácie ako príležitosť pre pestovanie odolnejších lesov. Dôležité je aj budovanie dlhodobej odolnosti lesníckeho sektoru voči ekonomickým, sociálnym a trhovým dopadom, ktoré so sebou takéto kalamitné situácie prinášajú.

Plánuj a konaj s ohľadom na budúcnosť, i tú ďalekú. Obnova a zakladanie nových lesov, ktoré budú odolné a adaptované na klimatickú zmenu, má zásadný význam. Lesy, ktoré založíme dnes, budú existovať aj o 100 rokov. Lesnícke opatrenia by preto mali podporovať vytváranie lesov, ktoré budú prispôsobené klíme vo vzdialenej budúcnosti. Podľa možností, daných najmä prírodnými podmienkami danej lokality, pôjde o vytváranie (zakladanie, pestovanie, ochranu) štrukturálne rôznorodých lesov (vekovo, druhovo i geneticky), ktoré budú schopné lepšie odolávať pôsobeniu škodlivých činiteľov znásobenému klimatickou zmenou.

Využívaj prírodné procesy, pokiaľ je to možné. Kapacita prirodzených lesných ekosystémov obnovovať sa po kalamitnej situácii (okrem iného aj s pomocou prípravných drevín) by mala byť využitá. Je dôležité však pritom objektívne posúdiť mieru rizika, ktoré hrozí z uplatňovania príliš pasívneho až bez‑zásahového prístupu z hľadiska ďalšieho šírenia škodcu na okolité, zdravé porasty. Tu môže napomôcť rozdelenie kalamitných plôch do určitých zón s rôznou mierou rizika, ktorým má zodpovedať aj voľba a uprednostňovanie manažmentových zásahov. Správne a primerané podporovanie prírodných procesov prináša environmentálne i ekonomické úžitky z hľadiska samotného procesu obnovy poškodených lesných porastov, ako aj z dlhodobého hľadiska. V súčasnosti je v mnohých európskych krajinách problém s využitím procesov prirodzenej obnovy lesov z dôvodu vysokých populácií raticovej zveri, ktorá spôsobuje škody na prirodzenom zmladení, vysadených kultúrach a mladých lesných porastoch a tak ohrozuje drevinovú pestrosť a odolnosť budúcej generácie lesa. Aktívny poľovný manažment, zacielený primárne na znižovanie vysokých stavov tejto zveri, je preto nevyhnutný a je integrálnou súčasťou komplexného manažmentu rizík.

Rešpektuj lokálne podmienky prostredia. Neexistuje univerzálne riešenie pre všetky lesy. Je preto potrebné zohľadňovať prírodné, hospodárske i sociálne podmienky jednotlivých krajín a ich regiónov. V prípade prírodných podmienok je potrebné zohľadniť situáciu na úrovni konkrétnej lokality. Pri plánovaní a realizácii manažmentových opatrení, obzvlášť v chránených územiach a lokalitách využívaných na rekreáciu, je potrebné viesť dialóg so všetkými zainteresovanými stranami vrátane komunít miestneho obyvateľstva i zástupcov mimovládnych organizácií. Pomôže to predchádzať potenciálnym konfliktom a nedorozumeniam.

Využívaj moderné technológie. Pri monitoringu a hodnotení stavu a vývoja lesov, hodnotení a predpovedaní rizika vzniku mimoriadnych situácií v lesoch využívaj potenciál digitalizácie a moderných technológií, akými sú diaľkový prieskum Zeme, modely simulovania dynamiky lesa a ďalšie nové technológie.

Súbor odporúčaní FOREST EUROPE ohľadom zvládania kalamitných situácií v lesoch spôsobených podkôrnym hmyzom je dostupný na webovej adrese: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2023/07/Policy-brief-Managing-bark-beetle-outbreaks-in-the-21st-century.pdf


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood