Facebook Statistics

EUROTOX 2017

25-01-2017

Národný Kontaktný Bod EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o 53. Kongrese Európskych Toxikologických Spoločností EUROTOX 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 10.-13.9.2017 v Bratislave.

Abstrakty na kongres je možné zaslať do 31.1.2017 prostredníctvom submission page

Predbežný program je už dostupný na webovom sídle venovanom kongresu.

Všetky dostupné informácie o kongrese sú dostupné na webovom sídle: http://www.eurotox2017.com/Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood