Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Európske krajiny sa zhodujú: biodiverzita je záležitosťou všetkých lesov, nielen v chránených územiach

02-09-2022

Téma biodiverzity lesov dominovala v rámci politického dialógu na vysokej úrovni, ktorý sa konal tento týždeň v nemeckom Bonne pod hlavičkou FOREST EUROPE – ministerského procesu o ochrane lesov v Európe. Aj prostredníctvom online pripojenia sa ho zúčastnili viacerí vysokí predstavitelia európskych krajín. Signatármi FOREST EUROPE je celkovo 45 európskych krajín i Európska únia.

Podujatie poskytlo platformu pre dialóg medzi politikmi, tvorcami politík, zástupcami vedeckej sféry, lesníckej praxe a mimovládnych organizácií v oblasti ochrany životného prostredia. Agrorezort zaslal sekretariátu FOREST EUROPE pri príležitosti konania podujatia svoje vyhlásenie.

Z politického dialógu vzišlo niekoľko záverov, ktoré by mali napomôcť hľadaniu riešení v otázkach ochrany a zachovania biodiverzity v európskych lesoch. Práve lesné ekosystémy sú totiž v celosvetovom meradle nositeľmi približne 80 percent suchozemskej biodiverzity.

Účastníci celoeurópskeho dialógu sa zhodli v názore, že zdravé a odolné lesy sú dôležitou súčasťou riešenia v boji proti zmene klímy i poklesu biodiverzity. Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je konceptom, ktorý dokáže zabezpečiť takéto lesy i rovnováhu medzi rôznymi ekosystémovými službami, ktoré od lesov požaduje spoločnosť vrátane ochrany klímy i biodiverzity.

Preto je potrebné venovať ochrane biodiverzity pozornosť vo všetkých lesoch, nielen v tých častiach a fragmentoch, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených územiach. Prísna ochrana biodiverzity v najcennejších častiach prírody je bezpochyby dôležitá, preto bola v minulosti iniciovaná v mnohých prípadoch samotnými lesníkmi. V súčasnosti nám však iba takýto prístup trend celkového poklesu biodiverzity neodvráti.

Integrované lesníctvo zohľadňuje potrebu kompromisov medzi rôznymi funkciami lesa. Umožňuje, že aj v lesoch, ktoré majú napr. produkčnú funkciu, je možné a žiaduce robiť opatrenia, ktoré sú v prospech biodiverzity. Môže ísť o podporu tzv. „hotspotov" biodiverzity, akými sú napr. jednotlivé staré stromy, ktoré predstavujú dôležité mikro‑biotopy pre rôzne druhy živočíchov. Z dlhodobého hľadiska je ale riešením podpora druhovo zmiešaných a vekovo rozrôznených lesných porastov avšak pri zohľadnení podmienok konkrétnej lokality a priority, ktorá je daná funkciám lesa v danom čase a priestore. Dôležitá je podpora drevín, ktoré sú a budú prispôsobené prírodným podmienkam danej lokality aj s ohľadom na očakávaný charakter klímy v budúcnosti. Takéto riešenia v sebe integrujú hľadiská biodiverzity, odolnosti lesov a potreby udržateľnej a nepretržitej produkcie drevnej hmoty. Benefity takýchto riešení pre spoločnosť sú mnohoraké. Je ale potrebné ich zrozumiteľne komunikovať verejnosti.

Viaceré iniciatívy sa pritom v európskych krajinách už realizujú. Európska sieť INTEGRATE napríklad demonštruje ako je možné integrovať aspekty ochrany biodiverzity do trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Ďalej sú to iniciatívy európskeho združenia Pro Silva, ktoré dlhodobo podporujú praktickú aplikáciu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.

Zástupcovia 44 európskych krajín, vrátane Slovenska, vyjadrili v rámci podujatia solidaritu s Ukrajinou, ktorá v súčasnosti čelí vojenskej agresii zo strany Ruskej federácie. Keďže táto situácia negatívne ovplyvňuje lesy v tejto krajine, ktorá je signatárskou krajinou FOREST EUROPE, európske krajiny prijali rozhodnutie na úrovni ministrov, ktoré do budúcna vytvára predpoklady pre poskytovanie podpory pri obnove ukrajinských lesov a lesníctva.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood