Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

EFICP – brána do sveta lesníckych informácií

02-07-2008

Európska lesnícka informačná a komunikačná platforma (EFICP) je nástroj založený na internete, ktorého cieľom je zlepšenie rozširovania a prístupu k lesníckym informáciám pre potreby tvorcov lesníckej politiky, vlastníkov lesov, manažérov lesníckych podnikov, vedeckých pracovníkov, ako aj laickej verejnosti. Platforma umožňuje vyhľadávanie, prezeranie, analýzy a ukladanie širokej škály informácií, ktoré súvisia s lesmi a lesným hospodárstvom, vrátane geografických a štatistických informácií.

Platforma bola vytvorená, resp. je prevádzkovaná Európskou komisiou (DG JRC) ako súčasť implementácie akčného plánu Európskej únie pre lesy. Realizácia platformy nadväzuje na predchádzajúci Európsky lesnícky informačný a komunikačný systém (EFICS).

Internetová adresa: www.eficp.eu.