Dohoda MP SR a ÚGKaK SR o vzájomnom poskytovaní a využívaní údajov z projektov pozemkových úprav na aktualizáciu základnej bázy geografického informačného systému (ZB GIS)

24-06-2008

dohoda MPSR č. 2983/2007-430 a ÚGKaK SR č. GK-1136/2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)