Facebook Statistics

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Certifikát manažérstva kvality na roky 2016 – 2019

21-02-2017

Po vykonaní recertifikačného auditu v novembri roku 2016  bol odboru bezpečnosti potravín a výživy udelený certifikát osvedčujúci vybudovanie a zavedenie funkčného systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO 9001:2008.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood