Facebook Statistics

Kancelária ministra

Bezpečnosť potravín: jednoduchšie pravidlá navrhnuté pre malé podniky

02-03-2017

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o zverejnení novej tlačovej správy s témou: „Bezpečnosť potravín: jednoduchšie pravidlá navrhnuté pre malé podniky“.

 Viac informácií nájdete aj na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170302

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood