Facebook Statistics

Aktuality

Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

19-01-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa.

Martin Kováč vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky sa venuje adaptácii štruktúry krajiny na zmeny klímy, ktorá sa dotýka pôdohospodárstva v lesoch  aj na poľnohospodárskej pôde. S adaptáciou na zmenu klímy súvisí aj obnova pôdy a štruktúry krajiny, ktorá vyvážene zabezpečuje jej produkčné aj mimoprodukčné funkcie. V tejto oblasti spolu s MPRV SR a jeho rezortnými organizáciami rozpracoval koncept Uhlíkovej a vodnej banky, ktorý umožní identifikovať a finančne podporovať obnovu a zabezpečovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Je to dôležitý nástroj pre efektívne riešenie úloh súvisiacich so zmenou klímy.

Martin Kováč pôsobil minulý rok v zbore poradcov oboch ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V ostatnom polroku zastával funkciu  predsedu zboru poradcov ministra.

Oblasti, v ktorých chce nový štátny tajomník prispieť k odborným riešeniam sú: udržanie vody v krajine a zlepšenie kvality pôdy; rozpracovanie konceptu "Pôda - uhlíková a vodná banka krajiny" v rovine nových finančných nástrojov, ako aj v rovine budovania pôdohospodárskej znalostnej bázy. Ďalej sa bude venovať podpore pozemkových úprav a príprave Registra užívacích vzťahov k pôde. Chce sa podieľať aj na podpore spolupráce farmárov a spracovateľov potravín v rámci komplexných produktových línií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu a tiež rozvíjať spoluprácu s územnou samosprávou a samosprávou v pôdohospodárstve.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood