Facebook Statistics

Aktuality

Videonávod k nahláseným pozemkom v jednotných žiadostiach

11-10-2019

MPRV SR v rámci uľahčenia prístupu k informáciám pripravilo jednoduchý videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=YpK6MOzsIDo&list=PLTVzmA6y7BCJdNxv1IQJULoJL2j68x37w&index=22&t=0s na získanie bližších informácii o poberateľoch priamych podpôr na nahlásených pozemkoch v jednotných žiadostiach.

Priame podpory sú poskytované žiadateľom, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu evidovanú v registri pôdnych blokov – LPIS. Diely pôdnych blokov sú identifikované podľa názvu štvorca (napr. Vinohrady) a kódom dielu pôdneho bloku (napr. 0001/1). Kombinácia týchto prvkov dá jednoznačne označenie dielu pôdneho bloku. Register pôdy LPIS, ktorý vedie MPRV SR je dostupný na portáli www.gsaa.mpsr.sk.

Od roku 2018 sú informácie o plochách a žiadateľoch o priame podpory prepojené s informáciami o vzťahoch k pozemkom vo verejne dostupných aplikáciách. Aplikácia ZBGIS spravovaná Úradom geodézie kartografie a katastra je doplnená o register pôdy – LPIS, čo verejnosti umožňuje vyhľadávanie presných katastrálnych parciel aj nad registrom pôdy – LPIS. Verejnosť získané informácie o LPIS (názov štvorca a kód dielu pôdneho bloku) z aplikácie ZBGIS vie využiť na získanie informácie o poberateľoch priamych podpôr na danom pozemku. Systém GSAA slúži ako register pozemkov, na ktorých boli podané žiadosti o priame podpory.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood