Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Videokonferencia ministrov poľnohospodárstva krajín V4+4

21-04-2021

Príležitosti a výzvy pre poľnohospodárske podniky vo svetle stratégie „Z farmy na stôl“, strategické plány Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj zakladanie organizácií výrobcov a rozvoj družstiev za účelom zvýšenia úrovne organizácie v agrosektore patrili medzi hlavné témy videokonferencie ministrov poľnohospodárstva krajín V4 s prizvaním Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Vyšehradskej skupine aktuálne predsedá Poľsko. Slovenskú republiku zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský.

Súčasťou rokovania bolo aj prijatie Spoločnej deklarácie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny (Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska) a prizvaných krajín - Bulharska, Chorvátska a Rumunska o príležitostiach a výzvach poľnohospodárskych fariem v kontexte Stratégie „Z farmy na stôl” (F2F). Ministri touto deklaráciou oceňujú iniciatívu Európskej komisie (EK) vytvoriť spravodlivý, zdravý, odolný potravinový systém, ktorý bude zároveň priateľský k životnému prostrediu a považujú prijatie stratégie zo strany EK za dôležitý krok v tomto smere. Zároveň ministri poznamenali, že kľúčové prístupy tejto stratégie sú už zohľadnené v deviatich konkrétnych cieľoch budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike, pričom členské štáty ich majú implementovať vo svojich národných strategických plánoch.

„Teší ma, že značnú pozornosť sme venovali dôležitým otázkam, pred ktorými agrosektor v súčasnosti stojí. Či už ide o napĺňanie ambicióznych cieľov stratégie ,,Z farmy na stôl“, prípravu strategických plánov SPP, alebo dlhotrvajúce úsilie zlepšiť postavenie našich poľnohospodárov, napríklad aj prostredníctvom zvýšenia organizovanosti sektora,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Ministri poľnohospodárstva krajín V4, ktorým do júna predsedá Poľsko, rokovali za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska o viacerých témach. Slovensko v súvislosti s implementáciou stratégie „Z farmy na stôl“ poukázalo na viacero súvisiacich rizík, najmä záťaž poľnohospodárov a s tým nepostačujúce finančné zdroje pre plnenie kritérií F2F, ako aj zníženie produkcie poľnohospodárskych komodít a nárast cien potravín. V tejto oblasti bude náležité myslieť aj na výzvy v spôsobe zmeny stravovacích návykov obyvateľstva.

Ďalšími oblasťami, na ktoré sa konferencia ministrov zamerala, boli Strategické plány Spoločnej poľnohospodárskej politiky a výmena skúseností jednotlivých krajín, pokiaľ ide o prípravu a spôsob odkazovania na odporúčania EK. Minister Ján Mičovský v tejto súvislosti uviedol, že pri vypracovaní strategického plánu je našim zámerom zohľadniť aj viaceré odporúčania v oblasti rozvoja vidieka, ako napríklad využitie investičných podpôr za účelom rozšírenia pestovania plodín a chovu hospodárskych zvierat v súlade s princípmi ekologického poľnohospodárstva. V tejto oblasti je nevyhnutná i podpora technológií a udržateľné používanie pesticídov s cieľom ich postupného znižovania v poľnohospodárstva, čo významne prispeje k eliminácií súvisiacich negatívnych dopadov. „Našim cieľom v environmentálnej oblasti je podporiť redukciu emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej prvovýroby a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V otázke adaptácie na zmenu klímy považujeme za dôležité budovanie vodozádržných zariadení v lesoch, ako aj na poľnohospodárskej pôde,“ uviedol počas videokonferencie minister Mičovský.

Súčasťou programu tejto videokonferencie boli aj efektívne opatrenia na zvýšenie organizácie poľnohospodárskeho sektora krajín V4 + 4. Zámerom MPRV SR je podporovať existujúce a novovznikajúce organizácie výrobcov aj v budúcnosti a prispievať tak k posilneniu ich pozície v potravinovom dodávateľskom reťazci. Minister pri tejto príležitosti partnerov informoval, že okrem sektora ovocia, zeleniny a včelárstva sú aktuálne naplánované podpory v rámci horizontálnej a vertikálnej spolupráce aj v oblasti živočíšnej výroby a produkcie ďalších plodín v rámci špeciálnej rastlinnej výroby. Intervencie sú plánované napríklad v sektore zemiakov a v sektore vína, pričom podpora a posilnenie spolupráce sa bude realizovať najmä z programu rozvoja vidieka.

V otázkach Iniciatívy BIOEAST* šéf slovenského agrorezortu ocenil rokovanie k tejto problematike, či už vo vzťahu k stratégii „Z farmy na stôl“ alebo v rámci reformy SPP, kde sa čoraz viac zdôrazňuje a zviditeľňuje potreba výskumu a inovácií. „Prechod na zelenšie a udržateľné poľnohospodárstvo so zachovaním konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov bude možný len ak sa nám podarí zvýšiť naše zapojenie a úsilie. Práve z tohto dôvodu vnímam iniciatívu BIOEAST ako kľúčový nástroj a vítam snahu o jej zefektívnenie aj s dôrazom na lepšie zapojenie do výskumného programu Horizont Európa,“ dodal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

*BIOEAST je iniciatíva strednej a východnej Európy pre vedomostné poľnohospodárstvo, akvakultúru a lesníctvo v oblasti biohospodárstva. Poskytuje spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie zameraný na vytvorenie trvalo udržateľného sektora biohospodárstva v krajinách strednej a východnej Európy. Ide o otvorenú iniciatívu založenú Ministerstvami pôdohospodárstva krajín V4, ku ktorým sa pridali aj Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko a Estónsko.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood