Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Usmernenie na vykonávanie úradných kontrol inšpektormi ŠVPS SR podľa novely zákona o potravinách

21-04-2010

Sekcia potravinárstva, výživy a obchodu dáva k zákonu č. 114/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov toto usmernenie na vykonávanie úradných kontrol inšpektormi ŠVPS SR:

Čl. I

Bod 1. V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,“.

Technickými prostriedkami sa rozumejú kliešte, jednorázové rukavice, vrecká a podobne.

Ak sa použijú jednorázové rukavice alebo vrecká je potrebné v blízkosti kontajnera s pekárskymi výrobkami zabezpečiť krytý odpadový kôš na odhadzovanie použitých rukavíc alebo vreciek.

Technickými zariadeniami sa rozumejú kryté kontajnery alebo kryté boxy, alebo kryté dávkovače, alebo iné kryté úložné priestory. Tieto technické zariadenia musia byť skonštruované tak, aby bola v nich zabezpečená výmena vzduchu, napr. na dne kontajnera bude rošt, alebo z boku kontajnera budú prieduchy.

Na týchto technických zariadeniach alebo v ich blízkosti musí byť viditeľné upozornenie pre zákazníka o nutnosti použitia technických prostriedkov na vyberanie nebalených pekárskych výrobkov zo zariadenia. Zároveň musí byť tiež zabezpečená priebežná kontrola prevádzkovateľa na používanie technických prostriedkov zákazníkmi.

Bod 2. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:

„n) je povinný krájané potraviny označovať údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,“.

Ide o potraviny, ktoré sa predávajú pultovým predajom. Tu musí byť na viditeľnej výveske, na ktorej je uvedený názov potraviny, viditeľne a čitateľne uvedené aj zloženie tejto potraviny.

„o) je povinný potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady, umiestňovať oddelene od výrobkov z mlieka alebo výrobkov z mäsa,“.

Ide o systém uloženia potravín v chladiacich pultoch, vitrínach alebo boxoch tak, aby potraviny obsahujúce náhrady prirodzených zložiek (tuky, bielkoviny) boli viditeľne priestorovo a fyzicky oddelene uložené (napr. priehradkou) od potravín s prirodzeným zložením.

„p) nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,“.

Ide o predaj mimo obce pri ceste alebo priamo v obci, ktorej miesto predaja nie je súčasťou trhoviska alebo tržnice v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi obce (trhový poriadok).

„r) je povinný potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa umiestniť oddelene od ostatných výrobkov z mäsa.“.

Tu bude vykonaná novela hlavy PK SR upravujúca mäsové výrobky, v ktorej sa doplní povinnosť uvádzať množstvo jednotlivých druhov mäsa v mäsovom diele mäsového výrobku.

Bod 6. K § 28 odsek 1 písmeno o), ktoré znie:

„o) umiestňuje potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady pri výrobkoch z mlieka alebo výrobkoch z mäsa,“.

Ide o prípad, keď potraviny s náhradnými zložkami sú umiestnené pri potravinách alebo medzi potravinami, ktoré obsahujú len prirodzené zložky.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood